Bioscopen


JT Alkmaar

Adres- en contactgegevens

Doelenveld 1
1811 LZ Alkmaar
072-5113641

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Alphen a/d Rijn

Adres- en contactgegevens

Van Boetzelaerstraat 6
2406 BG Alphen a/d
0172-420800

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Amersfoort

Adres- en contactgegevens

Snouckaertlaan 38
3811 MB Amersfoort
033-4618900

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Apeldoorn

Adres- en contactgegevens

Nieuwstraat 381
7311 BR Apeldoorn
055-5760434

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Arnhem

Adres- en contactgegevens

Hoogstraat 10
6811 GZ Arnhem
026-3514514

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Den Bosch

Adres- en contactgegevens

Jan Heinsstraat 4b
5211 TD Den Bosch
073-6147755

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Deventer

Adres- en contactgegevens

Boreelplein 36
7411 EH Deventer
0570-601730

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Doetinchem

Adres- en contactgegevens

Hofstraat 155
7001 JD Doetinchem
0314-361903

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Eindhoven

Adres- en contactgegevens

Nieuwe Emmasingel 20
5611 AM Eindhoven
040-2490255

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Gorinchem

Adres- en contactgegevens

Appeldijk 59
4201 AG Gorinchem
0183-631058

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Heerhugowaard

Adres- en contactgegevens

Middenwaard 67
1703 SC Heerhugowaard
072-5720800

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Hilversum

Adres- en contactgegevens

Langgewenst 20
1211 BB Hilversum
035-6246500

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Hoogeveen

Adres- en contactgegevens

Van Echtenstraat 35
7902 EK Hoogeveen
0528-234000

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Hoogezand

Adres- en contactgegevens

Gorecht-Oost 70
9603 AC Hoogezand
0598-366066

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Hoorn

Adres- en contactgegevens

Westfriese Parkweg 3
1625 MA Hoorn
0229-768992

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Kerkrade

Adres- en contactgegevens

Roda J.C. Ring 2C
6466 NH Kerkrade
045-2119990

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Nijmegen Calypso

Adres- en contactgegevens

Tweede Walstraat 16
6511 LV Nijmegen
024-3606448

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Nijmegen Carolus

Adres- en contactgegevens

Plein 1944 no. 28
6511 JD Nijmegen
024-3656499

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Purmerend

Adres- en contactgegevens

Geulenstraat 1
1441 RX Purmerend
0299-436188

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Steenwijk

Adres- en contactgegevens

Goeman Borgesiusstraat 32a
8331 KA Steenwijk
0521-512900

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

JT Vlaardingen

Adres- en contactgegevens

Veerplein 134e
3131 CN Vlaardingen
010-3003494

Klik hier voor meer informatie over deze vestiging

DISCLAIMER

Disclaimer / Spel- en Actievoorwaarden JT Bioscopen / JT.nl

De spel- en actievoorwaarden van JT Bioscopen / JT.nl zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.

De spellen en acties en de bijbehorende prijzen vallen onder de volledige verantwoording van Jogchem's Theaters B.V. handelend onder de naam JT Bioscopen/JT.nl.

Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt JT Bioscopen gelijkwaardige vervangende prijzen.

Nederlandse en Belgische deelnemers dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres en leeftijd in het beschikbare formulier in te vullen. Deelnemers die niet de volledige gegevens invullen zijn van deelname uitgesloten.

Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt JT Bioscopen zich het recht voor om de prijzen niet uit te keren.

Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

JT Bioscopen behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden kandidaten van deelname uit te sluiten.

Af te dragen kansspelbelasting (indien van toepassing) is voor rekening van JT Bioscopen, tenzij anders wordt vermeld.

Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JT Bioscopen.

De inhoud van de disclaimer is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de disclaimer kunnen geen rechten worden ontleend.

ALGEMENE HUISREGELS Jogchem’s Theaters B.V.

Jogchem’s Theaters B.V., hierna “JT” te noemen, zal al het mogelijke doen om het bezoek in onze bioscopen naar wens te laten verlopen en de veiligheid van de bezoeker optimaal te waarborgen.
Daarom dient de bezoeker van deze bioscoop de navolgende regels in acht te nemen:

Fatsoens- en gedragsnormen

1A. Gedurende zijn/haar verblijf in de bioscoop dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband verplicht de door de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies terstond en stipt op te volgen. Indien het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van de bioscoop, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd is met de aangegeven normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de bioscoop worden ontzegd dan wel door de politie worden verwijderd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.
1B. In de bioscoop gelden in het bijzonder de navolgende fatsoens- en gedragsregels:
De bezoeker in dronken of aangeschoten toestand dan wel met een storend of liederlijk gedrag zal de toegang tot de bioscoop worden ontzegd.
Tijdens de voorstelling wordt de bezoeker vriendelijk verzocht andere bezoekers niet te hinderen door luidruchtig of anderszins ongepast gedrag. Een als zodanig herkenbare functionaris van de bioscoop is bevoegd de bezoeker, die zich aan dergelijk gedrag schuldig maakt, tijdens de voorstelling uit de bioscoopzaal te verwijderen Bij het betreden van de bioscoopzaal is de bezoeker verplicht goede nota te nemen van diverse nooduitgangen. In geval van evacuatie wordt de bezoeker verzocht de aanwijzingen en instructies van de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop stipt en terstond op te volgen.
Het is de bezoeker verboden zijn/haar voeten te doen steunen op de rugleuning van de stoel voor de bezoeker.

Toegangsbewijs

2A. Zonder een geldig toegangsbewijs is het de bezoeker niet toegestaan een voorstelling in de bioscoop c.q. in een zaal bij te wonen.
De bezoeker wordt verzocht zich tijdig te melden bij de caissière. Vijftien minuten na aanvang van de laatste voorstelling worden geen toegangsbewijzen meer verkocht.
De bezoeker die beschikt over een toegangsbewijs of kaart welke recht geeft op korting of een speciale aanbieding is verplicht dit voor aankoop van een toegangsbewijs bij de caissière te melden.
Het toegangsbewijs dient te worden getoond bij binnenkomst van de bioscoopzaal en/of wanneer een daartoe kenbare functionaris van de bioscoop daarom verzoekt.
2B. Bij sommige speelfilms geldt een leeftijdsgrens. Daartoe als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop hebben het recht de bezoeker hierop te wijzen.

Verboden

3. Het is de bezoeker verboden: * in de bioscoop goederen, van welke aard dan ook, te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

* (huis)dieren de bioscoop in te brengen;

* eigen etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de bioscoop mee te brengen;

* naar het oordeel van een functionaris van de bioscoop gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen de bioscoop in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

* om foto-, video-, film- en andere opnameapparatuur dan wel telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in de bioscoop bij zich te hebben, of genoemde apparatuur zonder voorafgaande toestemming van een leidinggevend functionaris van de bioscoop te gebruiken. De als zodanig kenbare functionarissen van de bioscoop zijn bevoegd afgifte van de eventueel aangetroffen apparatuur te vorderen en deze gedurende het verblijf van de bezoeker in de bioscoop in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd;

* een mobiele telefoon in de bioscoopzaal aan te hebben en/of te gebruiken.

Veiligheid

4. In bijzondere gevallen, waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijs vereist, kan een leidinggevende functionaris van de bioscoop inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. In geval van weigering van de medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

Aansprakelijkheid

5. Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De bioscoop is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Andere voorwaarden

6. De toepasselijkheid van bovenvermelde bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventueel (toekomstige) toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en/of regelingen van de bioscoop.

Deze algemene huisregels zijn op 5 november 1997 gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken voor Eemland en zijn onverkort van toepassing op alle JT Bioscopen.

Uitschrijven nieuwsbrief

Algemene voorwaarden